Stedendriehoek

Prestatieafspraken over wonen vastgelegd

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen hebben samen afspraken vastgelegd over het wonen in de gemeente Apeldoorn. Onlangs werd het document officieel ondertekend door de betrokken partijen. De afspraken lopen tot en met 31 december 2017.

Voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe woningwet hebben gemeente en woningcorporaties in samenwerking met de huurders afspraken gemaakt over de voorraad sociale huurwoningen. Bij de totstandkoming van de nieuwe prestatieafspraken is de inbreng van de huurders van grote waarde geweest.

De basis van de afspraken vormt de Woonagenda Apeldoorn. Hierin staat dat er voldoende woningen in de sociale huursector moeten zijn die betaalbaar zijn én kwaliteit kennen. Afgesproken is dat de Woonagenda in 2017 in een nieuw jasje wordt gestoken. Om deze ambitie waar te maken is de inzet van de vijf grootste woningcorporaties hard nodig. Nathan Stukker, wethouder Wonen: “Onze focus blijft liggen bij genoeg woningen die bovendien betaalbaar zijn. In Apeldoorn lukt het ons gelukkig om goede afspraken te maken. Dat doen we allemaal met hetzelfde doel, namelijk genoeg goede woningen in Apeldoorn voor de mensen die afhankelijk zijn van de sociale huursector.”

Volgens Vincent van Oordt, directeur van de Woonmensen en voorzitter van de vier samenwerkende woningcorporaties (VSW), blijkt uit deze prestatieafspraken hoe gemeente, corporaties én huurders vanzelfsprekend partners zijn: “Corporaties hebben niet alleen oog voor ‘de stenen’, maar meer nog voor de mensen die in onze huizen wonen. De woningcorporaties focussen op betaalbaarheid, zorgen voor beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad, hebben aandacht voor leefbaarheid en investeren in nieuwbouw. Het belang van het wonen in Apeldoorn is dus gediend met een goede samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning, de Woonmensen en Sprengenland Wonen. Wij zijn ook heel blij dat Mooiland meedoet met deze prestatieafspraken.”