Stedendriehoek

Op meer locaties tegels voetgangersgebied

APELDOORN – Op nog eens vijf locaties worden tegels met de tekst ‘voetgangersgebied’ gelegd, ter ondersteuning van de reeds aanwezige borden. Eerder al werd op drie locaties een proef gehouden met deze aanduiding.

Uit die proef is gebleken dat de tegels bijdragen aan het zichtbaarder en duidelijker aanduiden waar het voetgangersgebied begint. Ook ligt er nog een aantal locaties in het verschiet, maar die volgen later, omdat daar nog werkzaamheden plaatsvinden of het voornemen bestaat om eerst een verkeersbesluit te nemen.

In het centrum is een voetgangersdomein ingesteld, waar fietsen tijdens winkeltijden niet is toegestaan. Toch zijn er mensen die dit verbod negeren en toch fietsen in het winkelgebied. De handhavers van THOR en de politie schrijven hier bekeuringen voor uit. Toch blijven er klachten komen van bewoners, wijkraad, ondernemers en ondernemersvereniging Centrummanagement over de grote hoeveelheid mensen die door het voetgangersgebied fietst. Dit staat in principe nog los van de geparkeerde fietsen in de winkelstraten – wat overigens officieel toegestaan is.

Een werkgroep van ambtenaren en partners uit het centrum heeft gezamenlijk naar een aantal mogelijkheden gekeken om de overlast te verminderen. Behalve handhaving, is een oplossing die bijdraagt aan het verminderen van de overlast ook om nog duidelijker te maken dat fietsen niet is toegestaan tijdens winkeltijden. Om die reden is de bebording onder de loep genomen en wordt deze uniform. Daarnaast is een proef gestart met parkeervakken voor fietsen bij de Albert Heijn en is op een drietal locaties letterlijk met stoeptegels de tekst ‘voetgangersgebied’ bij wijze van proef in het straatwerk gelegd. Dit ter ondersteuning van de reeds aanwezige bebording. De locaties zijn de Deventerstraat (bij de bocht met de Kerklaan), de Korenstraat (zijde Nieuwstraat/Leienplein en de Van Kinsbergenstraat (zijde Nieuwstraat). Deze zijn in juli 2019 gelegd. De letters in het straatwerk hebben juridisch geen waarde, maar zijn ter ondersteuning van de aanwezige bebording.

Positief en unaniem

Om te bepalen of de tegels met tekst bevallen, is geïnformeerd bij een aantal partijen of deze bijdragen aan de duidelijkheid van waar het voetgangersgebied begint. De reacties zijn allemaal positief en unaniem van oordeel: De tegels dragen bij aan het zichtbaarder en duidelijker aanduiden van het begin van het voetgangersdomein. Het voorstel is daarom de proef uit te breiden met vijf locaties: Hoofdstraat-Zuid, Brinklaan, Mariastraat, Caterplein en Hoofdstraat-Noord.

De vier volgende locaties blijven over en worden in verband met nog te nemen verkeersbesluiten (uitbreiden voetgangersdomein) en/of herinrichting in een later stadium aangebracht: Kapelstraat, Paslaan, Marktplein en Beekstraat. Ten aanzien van de Kapelstraat is het voornemen van het college om hier gedurende bepaalde tijden een voetgangersgebied van te maken. De gemeenteraad heeft wethouder Willems verzocht dit nader uit te werken, onder andere de samenhang met de fietsdoorstroomassen. Het voornemen bestaat om bij de Paslaan een stukje voetgangersgebied toe te voegen, fysiek in de inrichting, maar vervolgens ook het verlengen van het voetgangersdomein. De herinrichting van het Marktplein wordt op dit moment nog onderzocht. Het college komt binnenkort met een voorstel aan de gemeenteraad hoe om te gaan met de gemeentelijke projecten in de binnenstad. Het college is voornemens om van de Marktstraat en een deel van de Beekstraat voetgangersgebied te maken. Hier zal eerst een verkeersbesluit over genomen moeten worden. De werkzaamheden aan de Marktstraat zijn bijna afgerond.