Stedendriehoek

Nieuwe kaders voor woningbouw in Apeldoorn

APELDOORN – De gemeente heeft een nieuw afwegingskader opgesteld voor woningbouwinitiatieven tot en met 2018. Hierin staat duidelijk waaraan plannen voor nieuwe woningen moeten voldoen. Het doel is om Apeldoorn als woonstad vitaal en aantrekkelijk te houden.

Wethouder Nathan Stukker (zie foto): “We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en vinden het belangrijk dat er voldoende woningen zijn. Daarom gaan we voor een uitbreiding met 600 woningen. We willen ook dat de woningen kwalitatief goed zijn en aansluiten bij de behoefte.”

De woningmarkt in Apeldoorn is volop in beweging. Uit onderzoek blijkt dat er in Apeldoorn de komende jaren meer vraag is naar woningen. Er is ruimte voor 600 woningen extra. Hiervan komen 375 woningen beschikbaar voor de markt. De gemeente reserveert 225 woningen voor initiatieven van het gemeentelijk Grondbedrijf. Hierin zit onder meer de realisatie van 100 sociale huurwoningen voor de woningcorporaties.

De gemeente wil de initiatieven vlot en eenduidig behandelen. Wethouder Stukker: “We hebben ook een gemeentelijk belang, namelijk een financieel gezond Grondbedrijf. Om al deze belangen helder en transparant af te kunnen wegen, hebben we het nieuwe afwegingskader vastgesteld en leggen we dit voor aan de gemeenteraad.”

Eisen afwegingskader
Het afwegingskader stelt duidelijke eisen aan nieuwe plannen. Zo moet elk initiatief bijdragen aan het aandeel goedkope woningen of (middel)dure huurwoningen in de stad Apeldoorn. Elk plan mag uit maximaal 100 woningen bestaan. Er zijn ook wensen geformuleerd. Zo is er een voorkeur voor plannen die bijdragen aan de woonmilieus ‘levendige en rustige stadswijken’ of ‘luxe woon- en stadswijken’. Er is ook een voorkeur voor plannen die bijdragen aan huisvesting voor kwetsbare doelgroepen in de sociale huur of opvang van de vergrijzing.

Dit afwegingskader gaat gelden voor alle woningbouwinitiatieven voor de stad Apeldoorn. Dit kunnen nieuwbouwwoningen zijn, maar ook verbouwing van leegstaand vastgoed, zoals kantoorlocaties. Initiatiefnemers kunnen particuliere grondeigenaren zijn, maar ook woningcorporaties of projectontwikkelaars. Het voorgestelde kader geldt niet voor initiatieven in de dorpen en het buitengebied.