Stedendriehoek

Nieuwe inrichting N345 tussen carpoolplaats De Kar en Sluinerweg

Het verkeer op de provinciale weg N345 tussen carpoolplaats De Kar (zie foto) en de Sluinerweg groeit. Als gevolg hiervan vermindert de bereikbaarheid van bedrijven, woningen en het achterliggende gebied en verslechtert de verkeersveiligheid voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Provincie Gelderland wil de inrichting van de weg daarom veranderen. Dat kan niet binnen de geldende bestemmingsplannen. Daarom stelt provincie Gelderland een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) op. Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind 2021 hierover een besluit.

Provincie Gelderland wil bij de carpoolplaats De Kar verkeerslichten en bij de Sluinerweg een rotonde. Ook komen er aan de noord- en zuidzijde parallelwegen en veilige fietsoversteekplaatsen. Deze voorstellen zijn met de bedrijven en inwoners besproken.

Gemeenten Apeldoorn en Voorst stemmen in met het opstellen van een PIP. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten eind 2021 over het PIP. Rond de zomer stellen Gedeputeerde Staten daarvoor een ontwerp PIP-N345 vast. Iedereen kan dan zienswijzen indienen.