Stedendriehoek

Luchthaven Teuge: Minder hinder en duurzame groei

Luchthaven Teuge heeft een provinciaal Luchthavenbesluit aangevraagd. Gedeputeerde Staten (GS) willen recht doen aan de belangen van luchthaven Teuge én de omgeving. Daarom stellen zij aan Provinciale Staten (PS) voor om te kiezen voor minder hinder voor de omgeving in combinatie met een duurzame ontwikkeling voor de luchthaven. Naar aanleiding van de reactie van PS stellen GS vervolgens het ontwerp-luchthavenbesluit vast en leggen dat ter visie. Uiteindelijk stellen de Staten dit luchthavenbesluit vast.

“We hebben de mogelijkheden verkend hoe Teuge enerzijds hinder kan beperken en uitstoot kan verminderen en tegelijkertijd economisch perspectief blijft houden. De meeste hinder ontstaat door geluid. Daarom overwegen we als college om hier in de weekenden eisen aan te stellen. Op die momenten neemt de overlast af maar beperkt de mogelijkheden voor de luchthaven. Daarom horen we graag de reactie van de Staten”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Luchtvaart Christianne van der Wal.

Duurzame ontwikkeling

Een luchthavenbesluit regelt vooral de maximale hoeveelheid geluid en is daarmee van invloed op de hinder voor de omgeving. GS willen conform hun beleid ook de uitstoot van CO2 en andere emissies door Teuge verminderen. Deze landelijke regels voor de luchtvaartsector zijn er nog niet. Daarom stellen GS voor om deze vermindering van uitstoot en emissies aan te kondigen in de toelichting op het Luchthavenbesluit. De luchthaven kan zich daarop dan voorbereiden.

Verkenning

Om de belangen van natuur, woon- en leefomgeving en duurzaamheid mee te wegen in het luchthavenbesluit, hebben GS mogelijke scenario’s verkend in overleg met verschillende partijen. Naast de luchthaven en de aandeelhouders is ook gesproken ook de gebruikers van de luchthaven, vertegenwoordigers van de omwonenden, gemeenten en adviseurs. Denkrichtingen in de gesprekken waren het huidige gebruik van de luchthaven, de aangevraagde vergunning die een groter aantal vliegbewegingen mogelijk maakt, het gebruik met minder hinder en het gebruik met duurzame verbeteringen.

Luchthavenbesluit en natuurvergunning

Luchthaven Teuge heeft in mei 2020 een aanvraag ingediend voor een provinciaal Luchthavenbesluit én een natuurvergunning. Provinciale Staten stellen het Luchthavenbesluit vast en Gedeputeerde Staten de natuurvergunning. “Het is een ingewikkelde materie en de belangen zijn groot. Daarom nemen we voldoende tijd om de aanvraag en de mogelijkheden goed te beoordelen”, aldus Van der Wal.