Stedendriehoek

Inwoners Apeldoorn mogen zich uitspreken over gemeentelijk huishoudboekje

Donderdag om 19.00 uur begint een hoorzitting over de Voorjaarsnota; dit document maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien. Tijdens de hoorzitting kunnen inwoners en organisaties de raad laten weten wat ze van de Voorjaarsnota vinden en hoe het geld in Apeldoorn volgens hen moet worden verdeeld. De fracties kunnen de meningen die tijdens deze hoorzitting worden gegeven, meenemen in hun standpunten en de besluitvorming.

In de Voorjaarsnota staat dat Apeldoorn in 2021 een overschot op de begroting heeft. De gemeente krijgt in de jaren daarna een begrotingstekort dat oploopt naar €12 miljoen in 2025. Het college van burgemeester en wethouders wil onder andere prioriteit geven aan nieuw beleid uit het ambitiedocument Apeldoorn 2040. Alle informatie is te vinden op: www.apeldoorn.nl/beleid-en-financien-voorjaarsnota

Insprekers kunnen zich uiterlijk tot woensdag 2 juni 14.00 uur alleen vooraf telefonisch melden bij het ondersteuningsteam van de griffie via telefoonnummer 055-5801289/5801298. Na de hoorzitting van 3 juni, is er op donderdag 24 juni vanaf 19.00 uur een Raadsvergadering met algemene beschouwingen van de fracties over de Voorjaarsnota. Op donderdag 8 juli vanaf 14.00 uur vindt tijdens een Raadsvergadering de besluitvorming over de Voorjaarsnota plaats.

Jan Dirk van der Borg (Foto: Rob Voss)

Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter van het CDA, begint met te zeggen dat hij de voorliggende Voorjaarsnota van het college een ‘goede prestatie’ vindt. “Na ruim een jaar volop in de coronacrisis, wordt het ook tijd om nu op een respectvolle manier vooruit te kijken. Maar met de crisis en de mogelijke gevolgen ervan als eerste prioriteit. En dat is best lastig.”

Het CDA is een partij van altijd een degelijke financiële begroting, stelt Van der Borg. “Het liefst sluitend voor de volle termijn van vier jaar. Maar we hebben in Apeldoorn echt ‘nul’ ondersteuning vanuit het Rijk gehad. Hopelijk komt nog wel een bedrag voor de jeugdzorg onze kant op, dat we via een arbitragecommissie bij het Rijk hebben neergelegd. Er waren dus alleen maar beperkingen vanuit het Rijk, en in dat licht bezien kunnen we trots zijn dat er voor de eerste twee jaar een sluitende begroting ligt.”

Investeren in de Toekomst, zo heet het document van het college waarover de gemeenteraad zich donderdag gaat buigen. En dat is, wat de CDA-fractievoorzitter betreft, precies wat het college ook moet gaan doen. “Het is absoluut verantwoord om in onzekere tijden als deze te blijven bouwen aan de stad en de dorpen, wegen te blijven aanleggen, de openbare ruimte netjes te houden, maar ook het sociaal domein niet uit het oog te verliezen. Apeldoorn heeft tussen 2012 en 2018, vanwege de financiële tekorten, praktisch stilgestaan. Niet geïnvesteerd in de stad of wat dan ook. Het ambitiedocument Apeldoorn 2040 is dan ook broodnodig nu: werken aan de Kanaal/Spoorzone, extra woningen bouwen met behoud van groen en ruimte, investeren in wijkwinkels en verenigingen.”

Niettemin plaatst Van der Borg ook een enkele kritische kanttekening bij de Voorjaarsnota. “Wat ik mis in het document, zijn bijvoorbeeld de na-effecten van de coronacrisis voor de ondernemers, voor de inwoners die mogelijk met eenzaamheid of andere sociale problematiek te kampen hebben gekregen, en ook de uitgestelde gezondheidszorg. De overheid hoort naast de inwoners te staan en dat gevoel ontbreekt een beetje. Juist in het sociale domein moeten zaken scherper georganiseerd worden: de juiste zorg op de juiste plek. In coronatijd zijn de scheidslijnen tussen arm en rijk en in opleiding duidelijker geworden. Het oplossen van deze breuken in de samenleving vraagt om grote prioriteit en mag van het CDA zeker een plaats krijgen in de Voorjaarsnota.”

Jenny Elbertsen (Foto: Rob Voss)

Jenny Elbertsen, fractievoorzitter van de VVD, toont zich eveneens enorm opgetogen dat de begroting voor de komende twee jaar een ‘vlakke lijn’ laat zien. “Wat ik begrijp uit dit document van het college, is dat er daarna onzekerheden ontstaan over incidentele of structurele vergoedingen. Dat leidt tot dat tekort van 12 miljoen euro in 2025, maar nogmaals: dat is allemaal nog onzeker. En ik ben niet van de ‘wat… als’. De VVD vindt het vooral een goede zaak dat een nieuw college volgend jaar niet meteen met een gat in de begroting aan de slag moet.”

Ze is erg benieuwd of het Rijk nog over de brug komt met een bijdrage in de jeugdzorg, om de tekorten in het sociaal domein ietwat te lenigen. “Ik vind de voorliggende begroting best spannend. Gelukkig pakt het college de ruimte om stappen te zetten in het plan Apeldoorn 2040. Wat de VVD betreft heeft woningbouw hoge prioriteit, maar dat hebben wij al vele jaren in ons partijprogramma staan. Er liggen voorts mooie investeringsplannen op het gebied van onderwijs en defensie, met in het achterhoofd de groei naar 180.000 inwoners, wat sowieso wel gaat gebeuren.”

De woningbouw is niet het enige speerpunt waar Elbertsen en haar fractie hun focus op leggen. “Die komt trouwens mooi naar voren in de Voorjaarsnota, dus daar zijn we blij mee. Maar graag besteden wij eveneens veel aandacht aan de werkgelegenheid, de economie en duurzaamheid. En zeker ook het welbevinden en welzijn van de inwoners. De ontwikkeling van Apeldoorn als ‘Parkstad’ speelt hierin een voorname rol.”

Belangrijk voor de komende periode vindt de VVD, bij monde van de fractievoorzitter, dat in ieder geval de ondernemers, zwaar getroffen door de coronapandemie, worden ondersteund in hun herstel. “Dat heeft Apeldoorn het voorbije jaar overigens al heel goed gedaan. Het platform Ondernemen055 heeft zich uitstekend laten zien. En iedereen denkt mee, erg prettig. In 2012 hadden we als gemeente forse tekorten, maar we moeten niet bang zijn om in onzekere tijden toch onze nek te blijven uitsteken. Ik ben altijd positief ingesteld, zie het glas eerder als halfvol. Voor ons zijn de eerder genoemde speerpunten in ons verkiezingsprogramma leidend in de Voorjaarsnota, en daarnaast zetten wij vol in op meer burgerparticipatie, met regie op hun eigen leven en meer invloed op overheidsbeleid. Dat kaartten wij al aan in onze motie Boter bij de Vis van eind 2018, en die komt binnenkort weer op tafel.”

Ben Bloem (Foto: Rob Voss)

Ben Bloem, fractievoorzitter van de ChristenUnie, spreekt ook van een in financieel opzicht spannende tijd. “Dat geldt voor alle gemeenten in ons land, en dus ook voor Apeldoorn. De structurele bijdrage vanuit het Rijk is te weinig. We hebben in Apeldoorn incidentele meevallers gehad, maar die zijn niet de oplossing voor een structureel tekort.”

Bloem ziet de Voorjaarsnota en alle lelijke cijfers die voor 2025 staan afgedrukt, echter niet als een doemscenario. “Het is vooral een tussenstand, een update, vanuit het college richting de gemeenteraad. Voor nu en de komende twee jaar gaat het goed, maar er moet een structurele oplossing komen voor de jaren die daarop volgen.”

Niettemin staat de ChristenUnie voor ’70 à 80 procent’ achter de inhoud van de Voorjaarsnota. “Er moeten huizen worden gebouwd voor de inwoners en ook de duurzaamheidsambitie onderschrijven wij ten volle, evenals de investeringen in het onderwijs. Waar wij echter wat meer op de rem trappen ten opzichte van de coalitie, is dat groeigetal in het ambitiedocument Apeldoorn 2040. Er wordt volop ingezet op 180.000 inwoners in 2040, en ook de groei op andere terreinen moet daarbij in de pas lopen. Daar staan wij niet achter. Apeldoorn heeft momenteel 165.000 inwoners en zelfs in het meest gunstige demografische scenario zitten we over twintig jaar op 170.000 inwoners. Het getal 180.000 is simpelweg niet realistisch, maar onze fractie heeft de indruk dat het college er een soort wedstrijd van maakt met omliggende, vergelijkbare gemeenten.”

Bloem haast zich meteen te zeggen, dat zijn fractie ‘groei’ niet per se als slecht definieert. “Het moet echter geen doel op zich zijn, maar groei moet vooral ten dienste staan van bloei – van onze stad en haar inwoners; dat zij hier beter kunnen wonen en werken. En ook dat de groei niet ten koste gaat van het water in Apeldoorn en de dorpen, kortom, niet het karakter van Apeldoorn aantast. In onze optiek is het vooral belangrijk dat we Apeldoorn mooier maken, met of zonder groei.” Een ander, belangrijk accent dat Bloem en zijn fractie plaatst, betreft de wijk Zuidbroek. Bloem spreekt van een ‘satellietwijk’ en zelfs van een ‘slaapwijk’. “Veel bewoners slapen er alleen en glijden ’s ochtends de snelweg op om elders te gaan werken. Wij vinden dat deze wijk meer in Apeldoorn moet worden opgenomen en ook bekijken hoe we dat het best kunnen doen.”