Stedendriehoek

Inspraak op leerlingenvervoer in gemeente Apeldoorn

Het College van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn zal de gemeenteraad voorstellen de verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 vast te stellen. De gemeente is verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak kunnen maken op het bekostigen van het vervoer van en naar school. Reageren hierop kan nu via het digitale inspreekformulier.

Met deze verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 wil de gemeente inzetten op normalisatie en het bevorderen van de eigen kracht, meer afstemming met de samenwerkingsverbanden en zorgen dat leerlingenvervoer beter aansluit op passend onderwijs. De huidige verordening leerlingenvervoer is zes jaar oud. In de tussentijd hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die vragen om een revisie van de huidige verordening.

Met de nieuwe verordening wil de gemeente werken vanuit normalisering en focussen op de eigen kracht van de inwoners. Door actief het gesprek aan te gaan met ouders en leerlingen over zelfstandigheid en zelfredzaamheid, wordt er vorm gegeven aan normalisatie en eigen kracht.

Het leerlingenvervoer brengt onderwijs en gemeente samen. Uit de nieuwe verordening volgt dat het onderwerp leerlingenvervoer als vast agendapunt in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen samenwerkingsverbanden en gemeente wordt meegenomen. Dit zal het gesprek bevorderen over leerlingenvervoer in relatie tot de inrichting van passend onderwijs.

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteit en hun mogelijkheden. Met de nieuwe verordening kan het college besluiten om een vergoeding te verstrekken aan een andere school dan de dichtstbijzijnde, maar die wel beter aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Via www.apeldoorn.nl/llv is alle informatie te vinden. Daarnaast staat vermeld hoe een reactie kan worden ingediend.