Stedendriehoek

‘Huishoudelijke hulp komt nu vaak op verkeerde plaatsen terecht’

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) wordt donderdag door de gemeenteraad gesproken over de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2021-2024. Hierin wordt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen toegelicht en worden de jaarlijkse uitgaven en inkomsten vermeld.

‘Apeldoorn geschikter voor opslag energie’

Hans Weevers, fractievoorzitter van de Verenigde Senioren Partij (VSP), heeft vooral moeite met de huidige maatregelen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “Zo heb ik grote problemen met het huidige abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Hiervoor betaalt men nu een vast bedrag van 20 euro per maand. Toen men nog inkomensafhankelijk moest betalen was er voldoende zorg; nu is de zorg zo goedkoop en veelgevraagd, dat er niet voldoende personeel is om alle zorg te verlenen.”

Hans Weevers (VSP): “Beknibbelen op de jeugdzorg net zo oneerlijk als beknibbelen op de bijstand.” (Foto: Rob Voss)

En Weevers heeft deze informatie ‘uit de eerste hand’, want het raadslid fungeert één dag per week als mantelzorger voor zijn 88-jarige schoonzus. “Boodschappen doen, helpen met haar rolstoel. Ik doe het graag voor haar, want ik kan zelf nog veel. Maar veel andere mantelzorgers zijn ook ouderen, voor wie de lichamelijke belasting veel groter is. Ik ben zelf 73 jaar en hoop toch dat ik ook geholpen kan worden als dat nodig is.”

Maar het zijn niet alleen de senioren waar Weevers zich zorgen over maakt. “Binnen het sociaal domein wordt ook de vraag naar jeugdzorg steeds groter. Een zorgelijke en kostbare ontwikkeling waar we niet op mogen bezuinigen, om problemen voor deze jongeren in de toekomst te voorkomen. Beknibbelen op de jeugdzorg is net zo oneerlijk als beknibbelen op de bijstand. Daarvoor komen we standaard anderhalf tot drie miljoen euro te kort en in coronatijd komen ook meer mensen in de bijstand terecht.”

De gemeente zet ondertussen de bestaande investeringsagenda van ruim honderd miljoen euro door. Uit deze pot wordt onder andere de tunnel onder de Laan van Osseveld betaald. Weevers begrijpt de ophef onder de inwoners over een project als dit. “En ook over het zwembad in Apeldoorn-Noord en de herinrichting van het Marktplein. Dat lijken op het eerste gezicht allemaal grote bedragen, maar het betreft eenmalige uitgaven. En vergeet niet: met de totale MPB is een bedrag van 600 tot 700 miljoen gemoeid, dus dat relativeert de afzonderlijke projectbedragen al. Bovendien doe je ook heel veel mensen een plezier met deze projecten.”

Op het terrein van duurzaamheid is Weevers van mening dat er binnen Apeldoorn helemaal niet over zonnepanelen en windmolens moet worden gesproken. “Zonnepanelen nemen te veel oppervlakte in, windmolens nemen de zon weg. Onderzoek heeft aangetoond dat op de Veluwe 10% minder zon is dan aan de kust en 20% minder wind. Zet die dingen dus daar neer waar ze het meeste rendement hebben: aan de kust. Apeldoorn en de Veluwe zijn juist veel geschikter voor de opslag van energie, zoals waterstof. Daaruit kun je eenvoudig elektriciteit opwekken voor de Apeldoornse huishoudens en bedrijven.”

Tenslotte blikt de fractievoorzitter van de VSP verwachtingsvol vooruit naar de heropening van Paleis Het Loo in 2021. “Dat belooft een publiekstrekker van wereldformaat te worden en zal een enorme stimulans geven aan onze economie. Ik durf zelfs te stellen dat dit van een vergelijkbaar formaat zal worden als Het Louvre in Parijs.”

‘Kosten voor sociaal domein in de hand houden’

Robert van Vliet, fractievoorzitter van D66, begint met te zeggen dat hij en zijn fractie respect hebben voor de sluitende begroting die het college heeft kunnen voorleggen. “Zeker in coronatijd is dat een lastige opgave. De rode draad die voor onze fractie door de MPB loopt, is vergroenen en investeren in de binnenstad, ook in deze economisch onzekere periode. Geen OZB- of andere verhogingen. En dat kan!”

Robert van Vliet (D66): “Apeldoorn met Safety & Security stevig op de kaart zetten.” (Foto: André Roodhuizen)

En met investeringen in de binnenstad bedoelt Van Vliet ook het gehele centrum, niet specifiek de herinrichting van het Marktplein. “Een aantrekkelijker binnenstad levert ook voor ondernemers nieuwe kansen op.” Drie speerpunten waar D66 haar programma aan ophangt, zijn: welzijn (in al zijn facetten), cultuur en energietransitie. En bij welzijn kom je al gauw uit bij de oplopende kosten in het sociaal domein. Van Vliet: “Er wordt een flinke druk op het Rijk gelegd om te helpen in de tegemoetkoming in de kosten. Op zijn beurt bemoeit het Rijk zich voor een belangrijk deel met het beleid in de gemeenten. Liefst zeventig procent van het werk dat wij als gemeenteraad uitvoeren, betreft landelijk beleid. Ik denk niet dat veel mensen zich dit realiseren. Neem bijvoorbeeld het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Door deze maatregel komt veel van de beschikbare hulp terecht in rijkere wijken die het misschien minder hard nodig hebben. De tekorten in het sociaal domein lopen landelijk op tot wel 100 miljard euro, zo blijkt uit publicaties. Een soort koekoeksjong dat alle andere kostenposten opeet. Het is zaak dat we die kosten binnen Apeldoorn in de hand houden door er steviger in te sturen.”

Onder welzijn valt ook wonen, volgens de fractievoorzitter ‘het onderwerp dat iedereen raakt’. “Het valt niet mee voor starters of ouderen die een aangepaste woning nodig hebben, om een passend huis binnen Apeldoorn te vinden. Er is hier een Woonagenda en die loopt ook redelijk, maar er moet wel een tandje bij. Zo kan er veel meer gedaan worden met de leegstand rondom het centrum. Op die locaties kunnen mooie nieuwe woningen worden gerealiseerd.” Op cultureel terrein deelt Van Vliet de huidige zorgen van de gehele cultuursector. Daar hebben we in het recente verleden al veel over gezegd, ook in jullie krant. Wel wil ik daar nog even over kwijt dat we alert moeten blijven dat de culturele instellingen, die nu weer in de hoeken zitten waar de grote klappen vallen, aan het eind van deze (corona)rit niet zijn omgevallen. Daar werken we hard aan!”

Tenslotte – D66 staat niet voor niets te boek als de ‘onderwijspartij’ – blikt Van Vliet nog even vooruit via het ambitiedocument Apeldoorn 2040 naar het onderwerp Safety & Security voor onderwijs, ondernemers en overheid. “Het is uitermate belangrijk dat we de generatie studenten voor Apeldoorn behouden, die nu veelal uitwaaieren naar andere plaatsen om door te leren. Wat ons betreft had het begrote bedrag voor dit onderwerp hoger mogen zijn dan de huidige 2 miljoen euro, want ook met de komst van de mariniers naar Nieuw Milligen kunnen we Apeldoorn op dit vlak stevig op de kaart zetten!”

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.