Stedendriehoek

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart. Op die dag mag stemgerechtigd Apeldoorn – stad en dorpen – weer het hokje in om een keuze te maken uit één van de deelnemende politieke partijen.

Deze week en ook de komende vier weken brengen we in Nieuwsblad Stedendriehoek alle fractieleiders voor het voetlicht. Aan de hand van vier vragen vertellen zij wat ze met hun partij de komende vier jaar in Apeldoorn willen bewerkstelligen.

De laatste bijdragen in dit kader staan in de krant van woensdag 2 maart, waarna ook de nog zwevende kiezer wellicht over de streep zal zijn getrokken. Vandaag deel 1 met Jan Dirk van der Borg (CDA), Henk van den Berge (SGP) en Antoon Huigens (GB-Apeldoorn).


Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Jan Dirk van der Borg (38) is lijsttrekker van het Christen-Democratisch Appèl, CDA Apeldoorn.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?
Alles! Nee, haha. Maar onze fractie redeneert vanuit en heeft oog voor de samenleving. Daar schort het bij andere partijen nog weleens aan. Wij vinden het contact met de inwoners enorm belangrijk: met scholen, wijken, verenigingen. Persoonlijke ontmoetingen zijn van essentieel belang om de uitdagingen in onze samenleving aan te pakken. Want dan hoor je pas wat er echt speelt en kun je er ook gericht mee aan de slag. Verder is het noodzakelijk om te blijven investeren in de gemeente Apeldoorn, om de status van gezinsstad vast te blijven houden en te versterken.

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?
Om te beginnen is dat natuurlijk goed nieuws. Dan kun je als politieke partij vertellen wat je wel graag wilt doen. Een paar punten zijn hier heel belangrijk. Ten eerste een volgende stap zetten in het bouwen aan Apeldoorn, met oog voor ruimte en groen. Want meer woningen bouwen is hard nodig. Maar niet alleen het fysieke bouwen van huizen is nodig, we moeten ook samen bouwen aan een socialer en veiliger Apeldoorn. Ik zie om me heen steeds vaker asociaal gedrag; dat is niet alleen een landelijke trend, dat gebeurt ook hier in Apeldoorn. We moeten te allen tijde respectvol met elkaar omgaan, inwoners een veilige omgeving bieden. Verder wil het CDA Apeldoorn blijven investeren in scholen en het onderwijs en, heel belangrijk: de bestrijding van armoede. Wat ons betreft groeit geen enkel kind nog op in armoede, dat is onacceptabel.

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?
Daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk goed over kunnen nadenken, want we komen uit een decennium van financiële tekorten. Daardoor heeft de gemeente veel bezuinigingen moeten doorvoeren. Dat moet nu klaar zijn, geen bezuinigingen meer. Apeldoorn staat nu ‘in de plus’ en wat ik al eerder zei: we moeten blijven investeren in de ontwikkeling van Apeldoorn. Mochten er onverhoopt toch weer tekorten ontstaan, dan kiezen wij ervoor om het investeringsprogramma te beperken. En wat we in elk geval níet gaan doen bij een dergelijk tekort: we blijven af van de zorg en zeker ook géén lastenverhoging voor de inwoners.

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?
Ik ben geboren op Texel en ik ben eigenlijk wel mijn hele leven politiek geïnteresseerd geweest. De dynamiek in de politiek heeft me altijd bijzonder aangesproken, dus het was niet meer dan logisch dat ik, toen ik in Apeldoorn kwam wonen, aan zou sluiten bij een lokale partij. Ik groeide op in het tijdperk ‘einde Ruud Lubbers/begin Wim Kok’ in de jaren 90 in een leuke, stabiele samenleving. De aanslag met de vliegtuigen op de Twin Towers in New York in 2001 heeft de wereld flink op z’n kop gezet. Er is een verharding in de maatschappij opgetreden die je ook terugziet in de politiek. Ook daarom is het zo belangrijk hoe wij als lokale overheid omgaan met onze inwoners. Als christen-democratische partij hebben wij als uitgangspunt dat de samenleving centraal staat en dat een mens vooral tot bloei komt in zijn relatie met anderen.


Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Henk van den Berge (60) is lijsttrekker van de Staatkundig Gereformeerde Partij, de SGP.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?
Laten we maar geen grote woorden gebruiken over onszelf. Dat past niet bij ons. Maar van verschillende andere partijen horen wij dat de SGP er zeker toe doet. Wij kiezen voor een positieve opstelling. We vinden het belangrijk om het christelijk geluid te laten horen. Hiervoor staan duidelijke richtlijnen in de Bijbel. Een voorbeeld is dat we oog moeten hebben voor onze naaste. Dat betekent dus dat wij veel aandacht hebben voor zorg en een goed sociaal beleid. We moeten omzien naar mensen met problemen. Denk bijvoorbeeld aan eenzame jongeren en ouderen. Waar wij ook aan hechten is het behoud van de zondagsrust, want God heeft de zondag als rustdag gegeven. De SGP vindt die voortjakkerende 24-uurseconomie niet nodig. Een kenmerk van ons is bovendien dat we kiezen voor een realistische koers, zoals bij duurzaamheid. Laten we doelen nemen waaraan onze inwoners en bedrijven kunnen voldoen. Daarbij moet ook de gemeente zich aan de afspraken houden. Een betrouwbare overheid is essentieel.

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?
Dan zegt de SGP meteen: de zorg. We hebben zeker in de coronatijd gezien hoe belangrijk dat is. De zorg voor kwetsbare mensen is cruciaal. Maar er mag ook een flink bedrag naar mantelzorg. Dat is ook heel belangrijk. Daarnaast willen we het geld gebruiken voor een solide sociaal beleid; zo heeft de SGP zich met succes sterk gemaakt voor een ruimere RegelRecht-regeling voor minima. Ook is meer aandacht nodig voor de bouw van huur- en koopwoningen voor vooral jongeren en ouderen en voor de uitbreiding van bedrijventerreinen. Verder willen we extra geld voor de verbetering van fietspaden en duurzaamheid, in het bijzonder voor de isolatie van woningen.

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

Dan gaat de SGP eerst kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Daarbij zullen we uiteraard de kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, een goed sociaal beleid, het onderwijs en duurzaamheid zoveel mogelijk ontzien. We kijken bij bezuinigingen eerder in de richting van topsport- en culturele evenementen. En belangrijk is ook dat we de efficiëntie bij de gemeente onder de loep moeten nemen. Ook daar kan worden bezuinigd. En sowieso mogen we niet kiezen voor belastingverhoging voor onze inwoners.

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

Sinds een klein jaar woon ik in Lieren, maar ik ben geboren en getogen in Zeeland en kom uit een politiek actieve familie. Mijn vader zat in de gemeenteraad, mijn opa ook en zelfs de generatie dáárvoor. Dat heeft mijn interesse in de politiek natuurlijk wel aangewakkerd. In 1988 verhuisden mijn vrouw en ik naar Apeldoorn, naar de wijk De Maten. Al snel ben ik fractiewerkzaamheden voor de SGP gaan doen en in 2002 werd me gevraagd of ik lijsttrekker wilde worden. Tot die tijd beschikte de SGP over één raadszetel, vanaf 2002 zijn het er twee. Bij elke verkiezing is het overigens wel spannend of we die tweede zetel behouden, het is vaak krap aan, dus ik hoop oprecht dat de inwoners ons 16 maart weer weten te vinden.Antoon Huigens (56) is lijsttrekker van GB-Apeldoorn, voorheen bekend onder de naam GemeenteBelangen.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?
Onvoldoende focus op grondrechten en burgerbelangen levert te weinig focus op inspraak en een eerlijke energietransitie op. Het gemis aan voldoende GB wordt zichtbaar doordat de afvinklijstjes het winnen van de menselijke benadering. De gemeente zou altijd, bij elke stap, moeten bedenken of de inwoners ermee gediend zijn. Zie bijvoorbeeld de kwestie windmolens en zonneparken. Het college heeft de mond vol van ‘duurzaamheid’, maar laat de weerstand bij bewoners daartegen groeien door de manier waarop er met hun belangen omgegaan wordt. Op geen enkele manier is helder waar onze inwoners nu direct profiteren van een zonnepark. Gaan hun energielasten naar beneden?

Daarnaast kiezen wij voor minder ‘Den Haag’ in Apeldoorn. Want Apeldoorn is niet van Den Haag, Apeldoorn is van haar inwoners. Daarmee bedoelen we dat de bewoners van Apeldoorn de regie moeten terugkrijgen over hun gemeente en hun leven. Een coalitie van landelijke partijen in Apeldoorn lijkt enkel de grote lijnen van Den Haag te volgen. En dan sterft het lokale geluid. De gemeente zal dus meer lef moeten tonen. Wat ik daarmee bedoel, valt binnenkort te lezen op www.kiesmetlef.nl

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?
Daar hoef ik niet lang over na te denken. Direct inzetten op armoedebestrijding. Het feit dat inwoners van Apeldoorn het financieel niet redden is onacceptabel. De kwaliteit van een samenleving meet je ook af aan het gevoerde armoedebeleid. Daarnaast zijn er nog twee zaken die dan aangepakt kunnen worden, waaronder inzetten op écht groene energie en isolatie van woningen. Dus geen biomassa uit bomenkap, geen windmolens, geen grote zonneparken. Maar stel mensen in staat om hun eigen elektriciteit op te wekken op hun dak of collectief met anderen.

Het tweede punt is het technisch ondersteunen van burgerinspraak. Veel mensen zijn niet aangehaakt op de digitale snelweg. Investeren in een betere fysieke infrastructuur, per wijk en dorp, voor inspraak dus. Daarnaast het ontwikkelen van een inspraak-app.

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?
Allereerst moeten we ervoor zorgen dat tekorten veel minder voorkomen. Het lijkt een volstrekt normaal iets dat bij grote projecten, zoals nu het Marktplein, er altijd overschrijdingen zijn. Dat vindt GB onacceptabel. De tendens dat er (te) goedkoop wordt ingeschreven op projecten, om ze dan ‘op te plussen’, moet gekeerd. De budgetten voor zorg en welzijn voor inwoners dienen altijd tot het uiterste overeind te blijven. En in management en administratieve kosten lijkt nog flink wat verbeterd te kunnen worden. In goede jaren kan de gemeente door bijvoorbeeld grondposities in te nemen, ‘sparen’ voor ‘magere’ jaren.

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?
Toen ik in 2016 in Apeldoorn kwam wonen, had ik al wat politiek liberale achtergrond. Ik zocht direct aansluiting bij een lokale partij, want ik vind principieel dat landelijke politieke partijen niet thuishoren in de gemeenteraad. Ik zocht contact met GemeenteBelangen en vervolgens vroegen zij me al vrij snel om de lijst te gaan trekken. Zo rolde ik in 2018 meteen de raad in, om vervolgens vier jaar lang te kunnen werken aan het opdoen van ervaring in de raad en aan GB als de inwonerspartij die het nu is geworden.