Stedendriehoek

Gelderland lijkt af te stevenen op een bod van 6 TWh uur

Gedeputeerde Staten hebben vier Concept Regionale Energiestrategiën vastgesteld. Van de regio Fruitdelta Rivierenland, Cleantech Regio, Foodvalley en Noord-Veluwe. In deze plannen staat globaal waar in de toekomst zonnevelden/zonneparken en windmolens geplaatst mogen worden. Daarnaast staat er ook meer informatie in over de overschakeling naar duurzame warmte omdat we in de toekomst geen aardgas gebruiken. De landelijke afspraak is dat alle 30 Nederlandse regio’s 35 TWh uur opwekken met zonneparken en windmolens op land voor 2030. Gelderland lijkt af te stevenen op een bod van 6 TWh uur.

“Dat is een prachtig resultaat”, vertelt gedeputeerde Jan van der Meer. “Uiteraard moeten we dit nog goed uitwerken in een vervolgstap. (RES 1.0) Initiatiefnemers zoals energiecoöperaties moeten de aanleg en de bouw van winmolens en zonneparken realiseren voor 2030. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze manier een grote stap maken in de overschakeling naar duurzame energie. Belangrijk is dat we naarmate de plannen concreter worden we steeds meer inwoners hierbij betrekken en dat zij er ook financieel beter van kunnen worden.”

Achterhoek en Regio Arnhem/Nijmegen

De Regio’s Arnhem/Nijmegen én Achterhoek leveren in juni aan. Daarna is helemaal duidelijk wat het Gelderse bod wordt.

Regionale Energiestrategieën

Gelderland schakelt over naar hernieuwbare energie. Een verandering die iedereen raakt in huis, in de straat, wijk en omgeving. Want in 2050 koken we bijvoorbeeld niet meer op aardgas. De verwarming van ons huis is dan ook heel anders. Dit lijkt ver weg, maar de weg hiernaartoe zijn we definitief ingeslagen. Een stap hierin is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Deze worden vastgesteld door gemeenten, provincies en waterschappen. De RES regio’s moeten uiterlijk 1 oktober 2020 hun Concept RES aanbieden aan het Nationale Programma RES. De RES 1. 0 moet uiterlijk 1 juli 2021 klaar zijn. Meer informatie is ook te vinden op de website van het Nationaal Programma RES.

Gelders Energie Akkoord (GEA) 55% CO2 besparing

In het Nationaal Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen dat we de uitstoot van 49% CO2 verminderen ten opzichte van 1990. Grootschalig opwekken van duurzame energie draagt hier belangrijk aan bij. In Gelderland willen we nog een grotere stap maken naar 55% CO2 besparing. Provincie Gelderland werkt samen met partners op veel gebieden aan het verbeteren van het klimaat. Bijvoorbeeld door te investeren in natuurinclusieve landbouw, duurzaam openbaar vervoer, energiebesparing in woningen en bedrijven, groene wijken en tegengaan van verdroging. Zo werken we aan een blijvend leefbare wereld.