Stedendriehoek

‘Feitelijk is het kiezen tussen twee kwaden’

Op de hoek Asselsestraat/Prinses Beatrixlaan staat al meer dan tien jaar de voormalige Karwei bouwmarktlocatie leeg. Het voorliggende bestemmingsplan behelst de bouw van een Lidl-supermarkt en twee appartementen. Deze winkelvestiging past binnen de kaders van het gemeentelijke detailhandelsbeleid.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het voorjaar van 2019 zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn 25 zienswijzen ingediend. Die zijn hoofdzakelijk gericht op strijd met het detailhandelsbeleid, geen marktbehoefte aan een supermarkt, toename van verkeer en geluid en te weinig parkeerplaatsen.

Gemeenteraad staat voor duivels dilemma rond verwaarloosde locatie

Op donderdag 2 september vindt de mogelijkheid tot inspreken plaats, de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel vindt plaats in de Politieke Markt van donderdag 9 september. Inspreken kan schriftelijk of live via Microsoft Teams tijdens de videovergadering. Voor live inspreken dient men uiterlijk woensdag 1 september contact op te nemen met de raadsgriffie (otgriffie@apeldoorn.nl)

Binnen de gemeenteraad is de verdeeldheid groot rond deze kwestie, zelfs binnen de afzonderlijke fracties. Veel raadsleden storen zich aan de voortslepende verloedering van de locatie, maar achten de komst van de Lidl, met in het kielzog de toenemende parkeer- en verkeersdruk, op die plek onwenselijk.

Foto Rob Voss – www.robvoss.nl – CDA Fractie, Apeldoorn. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Martin Fransen, fractievertegenwoordiger van het CDA, weet het zeker: een supermarkt op deze plek is niet welkom aan de Asselsestraat. “Onze fractie heeft hier een unaniem standpunt over ingenomen. Het CDA vindt dat er snel wat moet gebeuren op deze locatie. Je hebt dan de neiging om ‘ja’ te zeggen tegen deze ontwikkeling, maar het risico bestaat dat je dan genoegen neemt met een plan dat ruimtelijk niet gewenst is. En vergeet niet: je kiest dan voor een niet optimale ontwikkeling voor de komende vijftig jaar.”

Het bestemmingsplan voor het gebied waar voorheen bouwmarkt Karwei was gevestigd, is overigens inhoudelijk niet slecht, en de ontwikkeling voldoet aan de eisen die je mag stellen aan een bestemmingsplan, erkent Fransen. “Door de jaren heen heeft het CDA overigens regelmatig contact gehouden met de buurtbewoners. Een groot deel van hen kwam jaren geleden al in actie tegen het bestemmingsplan en die tegenstand is gebleven, getuige de 25 zienswijzen die inmiddels tegen het plan zijn ingediend. Echter zijn er ook buurtbewoners die het plan wél zien zitten, al is het onder randvoorwaarden: bijvoorbeeld dat het parkeren daar goed wordt opgelost.”

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de Lidl op de aangewezen locatie ‘past’. Fransen knikt: “Het geeft blijk van bestuurlijke durf en daadkracht dat het college het plan ondanks de genoemde weerstand wil realiseren vanuit de gedachte dat er wat moet gebeuren. Zoals gezegd zit het bestemmingsplan goed in elkaar, maar toch maakt het CDA zich grote zorgen omdat in de kern de vraag is of een supermarkt past op deze niet zo ruime locatie. Het standpunt van het CDA wordt onderschreven door de commissie Omgevingskwaliteit en team Stedenbouw van de gemeente.”

Fransen is van mening dat deze locatie in het winkelgebied Asselsetraat zich leent voor een andere en betere invulling dan een supermarkt. Mocht dit plan het in de raad niet halen, dan hoopt het CDA dat er snel een ander initiatief richting raad komt. Overigens valt het de fractie van Fransen zwaar om tijdens de Politieke Markt een krachtig ‘nee’ tegen het bestemmingsplan op tafel te leggen. “Over het algemeen zijn wij als CDA, zeker ook als coalitiepartij, zeer content met de ruimtelijke plannen en ontwikkelingen in onze binnenstad en het gebeurt zelden dat we als raadsfractie tegen een collegeplan stemmen. Maar dat gaat nu wel gebeuren. Nogmaals: het plan is goed, de locatie in onze ogen daarvoor echter te beperkt.”

Foto Rob Voss – www.robvoss.nl – VVD; Fractie; Apeldoorn. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

“Een ingewikkeld vraagstuk.” Zo typeert Stefani Hilferink, raadslid voor de VVD, de ‘kwestie Lidl’. “Het is feitelijk kiezen tussen twee kwaden: een supermarkt die op de betreffende locatie ongewenst is of het rommeltje dat het daar al vele jaren op die hoek is. Ik zie liever niet dat deze plek de komende tien à vijftien jaar nog verder verloedert.”

Hilferink betreurt het dat behalve de Lidl, zich geen andere kandidaat voor deze locatie heeft gemeld. “Er is dus helaas geen alternatief. Uit de vele zienswijzen die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend, kun je opmaken dat weinig partijen gelukkig zijn met de Lidl op die plek, eigenlijk alleen de supermarkteigenaar zelf. Die wil een grote winkel neerzetten, met twee appartementen erboven. Het is ook een raar stukje grond, waar ‘normale’ woningbouw eigenlijk niet mogelijk is. Dan zou je bijna zeggen: dan tóch maar de Lidl? Of simpelweg accepteren dat het daar nog verder verwaarloost?”

Een lastig dilemma en de VVD is er nog niet uit, verklapt het raadslid. “Richting de Politieke Markt van 9 september moeten we daar als fractie nog een besluit over nemen. Het is zo jammer dat er geen tweede plan ligt. We hebben het elders in Apeldoorn ook gezien, met de gebouwen van Centraal Beheer en Westpoint: ook jarenlange leegstand en onduidelijkheid wat ermee te doen. Een locatie die zoveel jaren wordt verwaarloosd, is slecht voor de buurt en trekt criminaliteit aan. Maar een grote supermarkt op die plek leidt weer tot een drukke verkeerssituatie en dat willen de omwonenden ook niet.”

De VVD wil dus dat er een einde komt aan de rommelige situatie op de hoek van de Asselsestraat, en heeft zelf een ‘Plan B’ in gedachten: “Wij willen de gehele binnenstad niet verdichten en ook ruimte laten voor groen, vandaar dat wij er het liefst een mooi parkje van maken. Daar is de locatie, heel lang en heel smal, beter geschikt voor. Ik weet dat het college hoopt op toch nog een andere investeerder, en niet de tunnelvisie heeft van ‘een Lidl hier’. De vraag die de VVD-fractie nog voor het college heeft, is of het er werkelijk alles aan gedaan heeft om andere investeerders voor de locatie te interesseren. Is dat inderdaad het geval, dan resteert ons nog één antwoord: een definitief ‘nee’ tegen de supermarkt of een ‘nee’ tegen de huidige troep!”

Foto Rob Voss – www.robvoss.nl – Gemeentebelangen Fractie, Apeldoorn. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Antoon Huigens, fractievoorzitter van GB Apeldoorn, is vooral blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen op de verwaarloosde locatie. “Er zitten twee aspecten aan deze zaak: we kunnen de situatie zoals die er nu is niet accepteren, toch is een Lidl niet zo geschikt op die plek. Wij opteren liever voor woningbouw op dat kleine stukje grond: bijvoorbeeld een zestal duplexwoningen, al of niet via een burgerinitiatief. Wonen draagt meer bij aan het behoud van het unieke karakter van de Asselsestraat dan weer een supermarkt.”

Huigens haast zich te zeggen dat zijn fractie geen voorstander is van lukraak inbreiden: “Wij willen niet vanuit het groen gaan verstenen. Maar deze locatie is al versteend. Voorts constateer ik dat het met een Lidl daar wel erg druk wordt met alle andere supermarkten al in de straat (Boni, Albert Heijn, Ekoplaza en erachter de Spar) en zeker ook met de parkeer- en verkeersdruk die ermee gepaard gaat. Wij zijn dus van mening dat áls de Lidl er komt, die ondernemer mee moet werken aan een plan om de parkeer- en verkeersstroom te helpen reguleren. Want GB Apeldoorn maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid, vanwege de verkeerstoename over de Prinses Beatrixlaan richting Veluws College Cortenbosch en de Zorggroeplocatie.”

Huigens en zijn achterban hebben sterk de indruk dat het bij het college aan ‘detailhandelvisie’ ontbreekt. “Los van het feit dat de komst van de Lidl meer verkeersbewegingen genereert, tast een nieuwe supermarkt ook het karakter van de Asselsestraat aan. Ja, er moet wat gebeuren op dit stukje verloederd Apeldoorn, maar liever zien wij dat de Asselsestraat als ‘woon/winkelstraat’ gekenmerkt blijft. De vele wijkwinkelcentra geven Apeldoorn haar charme; daar komen de mensen samen, ontmoeten ze elkaar. Maar de Asselsestraat is langgerekt. Daarom zien wij de invulling van deze plek als een gemiste kans voor woningbouw!”

Met interesse neemt Huigens de opvattingen in deze kwestie van zijn CDA- en VVD-collega’s tot zich: “Uiteindelijk zullen zij als coalitiepartijen wel met het collegevoorstel akkoord gaan, verwacht ik. En begrijp me goed: ik ben er blij mee dat deze Lidl-ondernemer zijn nek uitsteekt om deze locatie te revitaliseren met een nuttige functie. Deze situatie neemt al jaren in beslag en leidt ertoe dat bewoners en ondernemers recht tegenover elkaar komen te staan. Het is het logische gevolg van een te afwachtend beleid van dit college. Het schuift de hete aardappel voor zich uit, waarbij we uiteindelijk in een situatie terecht komen dat we geen ‘nee’ meer kunnen zeggen tegen de komst van deze supermarkt.”