Stedendriehoek

Energieke bijeenkomst

APELDOORN – Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen geeft de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord. De gemeente Apeldoorn belegt op woensdag 2 september vanaf 19.00 uur een bijeenkomst over de Concept RES, zowel fysiek in Theater Orpheus alsook online. Betrokkenen worden geïnformeerd en mogen die avond ook hun mening geven.

Bijeenkomst gemeente op 2 september over windmolens en zonneparken

Samen stap voor stap naar schone energie

Harold van Ganzenwinkel, adviseur duurzaamheid bij de gemeente of – officieel – strategisch adviseur fysieke leefomgeving, legt uit waarom nieuwe windmolens en zonneparken in Apeldoorn noodzakelijk zijn: “Ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg duurzame energie op om in de toekomst de klimaat- en energiedoelen te halen. Daarvoor zijn ook windmolens, zonneparken en andere duurzame bronnen nodig. Daarom moeten we in het groot denken en binnen onze regio ook samenwerken met andere gemeenten.”

De Regionale Energiestrategie (RES) is daarom een plan voor de overgang naar duurzame energie in de omgeving. Het beschrijft onder andere waar in de toekomst nieuwe zonneparken en windmolens kunnen komen. Samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen en de provincie Gelderland, de Gelderse waterschappen en netbeheerder Liander, werkt Apeldoorn aan de RES voor de Cleantech Regio. “Het is belangrijk om dat samen met andere gemeenten te doen, want een goede inpassing van duurzame energie en warmte gaat verder dan individuele gemeentegrenzen. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland, waar we voorzichtig mee om willen en moeten gaan”, aldus Van Ganzenwinkel.

Concept RES

Van mei 2019 tot maart 2020 is in de regio gewerkt aan uitwerking van de Concept RES. Daarbij zijn ook verschillende partijen en belanghebbenden betrokken. Zoals vertegenwoordigers van onder andere overheid, bedrijfsleven, netwerkbeheerder Liander, landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie en ook wijk- en dorpsraden, actiegroepen en lokale energie-initiatieven. Deze partijen dachten mee in verschillende werksessies. Ook werden diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd en themasessies gericht op specifieke onderwerpen. Verder werd middels een bewonersenquête en een jongerenenquête de mening van bewoners en jongeren gepeild.

Van Ganzenwinkel: “Na dit intensieve proces met inbreng van verschillende partijen is in maart de Concept RES voor de Cleantech Regio opgesteld. Deze Concept RES is goed voor een totale opwek van ruim 1,2 Tera Watt uur (TWh) aan duurzame energie in 2030. Echter, door het uitbreken van de coronacrisis precies in maart, was het niet mogelijk om gesprekken en bijeenkomsten over de Concept RES op een persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. Maar: de bestuurders in de Cleantech Regio vonden het wel enorm belangrijk dat bewoners en raadsleden voldoende tijd en ruimte zouden krijgen om hun mening over dit concept-plan te geven. Daarom besloten zij het proces stil te leggen tot na 1 augustus. Dankzij de combinatie van bijeenkomsten en digitale hulpmiddelen kunnen nu meer mensen dan ooit meepraten, -denken en -doen.”

Interactieve mix

Vandaar de bijeenkomst in Orpheus, woensdag 2 september van 19.00 tot circa 22.00 uur. “Omdat we door corona minder mensen fysiek kunnen ontvangen in het theater, koppelen we de online service hierbij aan. We hopen op een mooie, interactieve mix van fysiek en online”, zegt Van Ganzenwinkel, zelf een van de sprekers in Orpheus. Deze themabijeenkomst maakt onderdeel uit van een serie over de energietransitie die de gemeente in samenwerking met Energiek Apeldoorn organiseert. De bijeenkomsten, later dit jaar en begin 2021, behandelen steeds een onderwerp uit een van de drie deeltransities: besparen, grootschalige opwek en aardgasvrij. Doel is om kennis, uitwisseling en debat op het thema energie te versterken.

De opgehaalde reacties worden verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de definitieve RES. De Apeldoornse gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve RES, samen met gemeenteraden van de andere regiogemeenten én met de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Op 1 juli 2021 bieden zij de RES Cleantech Regio aan het Rijk aan. Samen met de definitieve energiestrategieën van de andere 29 energieregio’s, moet dat leiden tot landelijk 49% minder CO2-uitstoot In Nederland in 2030. Na vaststelling in 2021 wordt de Regionale Energie Strategie iedere twee jaar opnieuw bekeken en geactualiseerd, tegen het licht van de laatste technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.

Politieke Markt

Martine Berends, gemeenteraadslid voor de PvdA, is als voorzitter van de raadsprojectgroep Regionale Energie Strategie nauw betrokken bij de RES. Zij heeft als core business ‘het aan de hand meenemen van de gemeenteraad in de energieplannen’. “Voor de duidelijkheid: dit betreft geen politieke rol. Ik informeer mijn collega-raadsleden vooral over de inhoudelijke kant van de Concept RES, zoals die door deskundigen als Harold van Ganzenwinkel en zijn collega’s namens de gemeente wordt opgesteld. Twee weken na de bijeenkomst in Orpheus gaan we tijdens de Politieke Markt (PMA) hierover verder praten en dan zit ik er weer als raadslid. Het is dus echt mijn taak om de transitieplannen helder door te geven, zodat er tijdens de PMA goed over gedebatteerd kan worden.”

Berends verwacht binnen de PMA een levendige discussie, want vooral de aankondiging van windmolens in het Veluwse landschap is her en der niet unaniem juichend ontvangen. “We hebben met elkaar hoge ambities afgesproken op energiegebied, en we zullen alle zeilen moeten bijzetten om die volledig te gaan halen, maar graag ga ik met die ambities aan de slag. Hoewel we door corona beleidsmatig lichte achterstand hebben opgelopen bij het energievraagstuk, is er planmatig en qua inspraakmogelijkheden al enorm veel werk verzet. Daar kunnen we richting 1 juli 2021 prima op voortborduren. Ik verwacht dan ook een vruchtbare bijeenkomst op 2 september.”

Eerder reageren

Wie er niet bij kan zijn op woensdag 2 september, zowel fysiek als online, of eerder al een reactie wil geven, kan dat doen met het online reactieformulier op de website www.cleantechregio.nl/werken-aan/energietransitie/816-regionale-energie-strategie-res. Op donderdag 17 september bespreekt de gemeenteraad de Concept RES tijdens de Politieke Markt. Belangstellende inwoners kunnen ook hierbij zijn en inspreken als ze dat willen.