Stedendriehoek

Botsen metParticipatiewet

APELDOORN – De Participatiewet wil mensen weer aan het werk helpen of actief krijgen in de samenleving. Gemeenten – ook Apeldoorn – hebben nu drie jaar ervaring met deze nieuwe wet. In de praktijk gaat dat nog allerminst soepel.

De rekenkamercommissie signaleert dat de wereld van de Participatiewet zoals die wordt uitgevoerd en de leefwereld van de burger regelmatig botsen. Burgers voelen zich niet geholpen of begrepen, wantrouwen krijgt voorrang boven vertrouwen, dwang boven ruimte bieden, plichten boven rechten. Bijstandsgerechtigden hebben meer zorgen aan hun hoofd waar de wet en ook de gemeente geen antwoord op hebben. Het rapport geeft ook een eerste duiding van de gevolgen van die botsing.

Dat valt op te maken uit dertig diepte-interviews die de rekenkamercommissie heeft gehouden met klanten van het Werkplein Activerium. Dat is het gemeentelijk loket voor de uitvoering van de Participatiewet en het toekennen van bijstand. De commissie heeft ook gesproken met klantmanagers van het Activerium, die in een proef klanten op een andere manier proberen te ondersteunen; een aanpak die een beter antwoord moet geven op wat de mensen nodig hebben om weer actief te worden.

In het ruim 150 pagina’s tellende rapport laat de commissie zien wat er leeft bij burgers die te maken krijgen met het activeringsbeleid van de gemeente. Het rapport stelt veel vragen aan de politiek. Antwoorden heeft de commissie op dit moment nog niet. Na een eerste ronde van reacties brengt de commissie binnenkort een Rekenkamerbrief met adviespunten aan de gemeenteraad uit.

Het rapport ‘Je trekt altijd aan het kortste eind’ – onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn – is aan de gemeenteraad aangeboden en via de gemeentelijke website www.apeldoorn.nl gepubliceerd.