Stedendriehoek

Apeldoorn regionaal koploper met zonnestroom

Afgelopen jaar is het aantal zonnepanelen op daken in de gemeente Apeldoorn weer fors toegenomen. Met een groei van 66% aan zonnepanelen op daken, behoort Apeldoorn tot de top 5-gemeenten met de sterkste groei van Nederland. Dit is onder andere het resultaat van beleid en stimuleringsprojecten die geïnitieerd worden vanuit de gemeente Apeldoorn, zoals het Energiepunt, Taskforce Zonne-energie en de verschillende groepsaankopen voor particulieren.

Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2019 voor 18,1 MWp aan zonnepanelen op daken in de gemeente Apeldoorn is gerealiseerd. Dit komt overeen met het energieverbruik van circa 5.730 huishoudens. De groei van circa 66% in een jaar tijd, is een mooie stap voorwaarts. Deze cijfers laten ook zien dat het goed gaat met de ambitie van de gemeente Apeldoorn om koploper dakgebonden zonne-energie te zijn. Ter vergelijking; het landelijk gemiddelde groeipercentage van 49% is aanzienlijk lager dan de 66% van Apeldoorn.

Gemeente Apeldoorn blijft met de resultaten regionaal koploper op het gebied van zonne-energie. Wethouder Maarten van Vierssen is dan ook trots op het behaalde resultaat: “We hebben als gemeente grote ambities, maar om die te halen is de hulp van iedereen nodig. Particulieren, corporaties, stichtingen, verenigingen en bedrijven hebben ook dit jaar flink bijgedragen. Om de koploperpositie te behouden, zetten we ook dit jaar met allerlei activiteiten in op het blijven vergroten van zonne-energie.”

Om de duurzaamheidsambities van 2030 te realiseren, worden op verschillende terreinen projecten en beleid ontwikkeld. Onder meer in de Regionale Energie Strategie (RES) wordt bekeken waar zonnevelden en windmolens het beste een plek kunnen krijgen. Vanuit de gedachte van de zonneladder hoort hier ook bij dat (extra) wordt ingezet op zonnepanelen op de daken. Zo wordt het gemeentelijk vastgoed daar waar mogelijk voorzien van zonnepanelen. Daarnaast zijn huiseigenaren in Apeldoorn uitgenodigd om via een collectieve inkoopactie zonnepanelen te installeren op hun daken. Meer informatie hierover is te vinden op www.energiekapeldoorn.nl of te verkrijgen via het Energiepunt aan de Paslaan 1 in het centrum van Apeldoorn.