Politiek

Raad bijgepraat over dak- en thuisloosheid

Daklozenwandeling gemeenteraad, Gemeente Apeldoorn – Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

De gemeenteraad van Apeldoorn houdt elk kwartaal ontmoetingen met inwoners, ondernemers, instellingen en experts over thema’s waarop de raad dieper wil ingaan. De Ontmoeting op donderdag 2 februari ging over dak- en thuisloosheid in Apeldoorn.

De aanleiding voor deze bijeenkomst is de nieuwe Woonvisie waaraan nu wordt gewerkt. De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie in de loop van 2023 een aantal keer, om tegen de zomer een besluit te nemen over deze visie. Ook is eind 2022 het nationaal plan verschenen om dak- en thuislozen in 2030 een dak te hebben gegeven. Dat geeft ook genoeg aanleiding voor deze thema-ontmoeting. Het doel van de gemeenteraad was om beter geïnformeerd te raken over dak- en thuisloosheid door middel van gesprekken, kennismaking en ontmoeting met lokale initiatieven.


 

‘Graag een sociaal pension voor dakloze ouderen’

Gemeente Apeldoorn – Raadsleden. Jonker. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Robert Jan Jonker, raadslid voor D66, was een van de initiatiefnemers van deze Ontmoeting. “Ik las in de zomer de uitkomsten van een Europees onderzoek naar de manier waarop verschillende landen met dak- en thuisloosheid omgaan. Daaruit bleek dat een land als Finland het beter doet dan veel andere landen, omdat ze dakloosheid primair zien als een woonprobleem en niet als een zorgprobleem.”

Een dak boven je hoofd is een mensenrecht, en als je van daaruit werkt kom je tot andere oplossingen, zegt Jonker. “D66 denkt dat we dat meer voorop moeten stellen en we zijn ook blij dat dit naar voren komt in het nieuwe Nationaal Actieplan Dakloosheid, waarin ‘eerst een thuis’ centraal staat. Vanuit dat thuis kun je beter andere problemen die dak- en thuislozen kunnen hebben, zoals verslaving, schulden en psychische problemen, aanpakken. Doel van het landelijke plan is dat dakloosheid in 2030 niet meer bestaat. Gemeenten moeten op basis van dit landelijk plan eigen plannen maken om hieraan bij te dragen.”

Op de vraag wat daklozen en de organisaties die hen ondersteunen de raad hebben meegegeven, antwoordt het raadslid: “Een rode draad was woonruimte, in vele vormen en maten. De groep is heel divers. Kleine studio’s voor jongeren, maar ook woonvormen voor dakloze ouderen, bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal pension. Mooi om te zien was hoe Apeldoorners zich betrokken voelen bij deze groep en bijdragen aan locaties waar gratis maaltijden worden verstrekt of waar mensen overdag kunnen verblijven, zoals bij de Mariakerk, DTZ aan de Paslaan en De Herberg. Een belangrijk punt is ook: voorkom nieuwe, jonge daklozen door ervoor te zorgen dat jongeren van 18 jaar die uit de jeugdzorg komen niet plotseling zonder begeleiding op straat komen te staan.”

D66 wil na deze Ontmoeting meer invulling gaan geven aan het principe ‘eerst een thuis’. “We willen met de woningbouwcorporaties afspreken dat er meer dan de huidige vier woningen per jaar vrijkomen voor het ‘housing first’-programma dat op dit principe is gebaseerd. Ik denk aan ergens tussen de tien en vijftien woningen per jaar. Daarnaast moeten we erkennen dat een (beperkt) aantal mensen niet (meer) in een reguliere woonomgeving past. Hiervoor is de woonvorm Skaeve Huse ontwikkeld op basis van een Deens voorbeeld: wonen onder begeleiding op een afgelegen locatie. Dat moeten we in Apeldoorn ook eindelijk van de grond krijgen. Snel nieuwe flexwoningen met studio’s voor jongeren. En we zouden een initiatief voor een sociaal pension toejuichen, waarbij de gemeente kan ondersteunen via het initiatievenfonds. Belangrijk is dat we dit alles vormgeven in gesprek met de organisaties en de dak- en thuislozen zelf.”


 

‘Eerst een woning, dan de rest’

Gemeente Apeldoorn – Raadsleden. de Jager. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

‘Een van de mooiste momenten van mijn leven was toen ik de sleutel kreeg van mijn sociale huurwoning’. Het is de rake uitspraak van een ervaringsdeskundige, verteld tijdens de ontmoeting met de raad. Vanaf het moment dat hij een eigen huis had, kon hij weer leren meedraaien in de maatschappij.

“Het was enorm waardevol om als raad in ontmoeting te zijn met ex-daklozen en organisaties in Apeldoorn die zich met hart en ziel inzetten voor dak- en thuislozen: DTZ, De Herberg, Housing First, Leger des Heils, Omnizorg en Stimenz. Organisaties die ons lieten zien wat ze doen om dak-en thuislozen een dak boven het hoofd te bieden. En perspectief naar de toekomst toe. En die dak- en thuislozen een gezicht geven”, aldus Willeke de Jager-Meindertsma, raadslid voor de ChristenUnie Apeldoorn.

“In Apeldoorn logeren veel mensen noodgedwongen bij vrienden, of wonen noodgedwongen op een vakantiepark, of slapen zelfs op straat. Het aantal daklozen is in Apeldoorn al jaren ruim tweehonderd. Hoeveel thuislozen er in Apeldoorn zijn is niet bekend, maar landelijk groeit deze groep enorm. In onze gemeente zal het niet veel anders zijn. Deze mensen zijn niet over één kam te scheren. Het zijn jongvolwassenen in een kwetsbare situatie, ouders die met een scheiding te maken kregen, mensen die plots hun bedrijf kwijtraakten, enzovoort. Het leven van al deze mensen staat onder spanning. Want hoe kun je bouwen aan je toekomst als je basis, een huis, afwezig is?”

Ze vervolgt: “Dakloosheid wordt vaak benaderd vanuit de zorg. Maar zou het niet beter zijn om het vaker te benaderen vanuit het wonen? Is een woning niet de basis van het vinden van een baan, het krijgen van een uitkering, en je volwaardig mens voelen? Laten we ook in Apeldoorn meer investeren in woningen voor dak- en thuislozen. Eerst een woning, dan de rest.”

“Binnenkort gaan we in Apeldoorn een nieuwe woon- en zorgvisie vaststellen. Er zal veel in staan over betaalbaarheid en het bijbouwen van woningen. Allemaal heel terecht en belangrijk. Maar als ChristenUnie pleiten we er ook voor om in deze nieuwe woon- en zorgvisie dak- en thuislozen heel nadrukkelijk een plek te geven. En samen met genoemde organisaties, woningcorporaties en nog veel meer, te zoeken naar manieren om dak- en thuislozen een huis te bieden. Een medewerker van een van de organisaties zei het tijdens de ontmoeting heel treffend: ‘We hebben ook mensen naar de maan gestuurd. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om dak- en thuislozen een nieuw huis te bieden?!’ Ik sluit me daar helemaal bij aan.”


 

Inspreken tijdens de Politieke Markt

Wist u dat u bijna altijd kunt komen inspreken tijdens een Politieke Markt? Tijdens de Politieke Markt bespreekt de gemeenteraad de onderwerpen waar nieuw beleid voor wordt gemaakt. De raadsleden krijgen informatie en discussiëren met elkaar, zodat ze een goed besluit over het nieuwe beleid kunnen nemen. De meningen van inwoners die komen inspreken, zijn een belangrijk onderdeel van de informatie voor de gemeenteraadsleden.

Ziet u op de agenda van de Politieke Markt een onderwerp waarover u iets wilt vertellen aan de gemeenteraadsleden? Stuur dan een mail naar de Raadsgriffie (otgriffie@apeldoorn.nl) of bel tijdens kantooruren (14055 – vraag naar de Raadsgriffie) en meld dat u wilt inspreken. De mensen van de Raadsgriffie noteren dan dat u komt en ze kunnen u ook helpen als u vragen heeft over het inspreken tijdens de Politieke Markt.

Meestal wordt het eerste kwartier van de vergadering gereserveerd voor insprekers. U kunt op de agenda op deze pagina zien welke onderwerpen er worden besproken en hoe laat dit gebeurt. Ook op de website www.apeldoorn.nl/gemeenteraad kunt u de agenda van de raad bekijken. U kunt in de agenda ook de beleidsstukken lezen die de raadsleden over de verschillende onderwerpen krijgen van de gemeente. Het is voor de gemeenteraadsleden fijn als mensen hun mening komen geven; zij kunnen de ideeën van inwoners meenemen in het uiteindelijke besluit dat zij over het nieuwe beleid nemen!