Politiek

Meerderheid raad tevreden over veilige fietsroute Apeldoorn-Vaassen

Foto Rob Voss

Samen met de gemeente Epe, provincie Gelderland en de Cleantech Regio is de laatste jaren uitgebreid onderzocht en verkend wat de beste vlotte en veilige fietsverbinding zou zijn tussen Apeldoorn en Epe, via Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Er werden diverse mogelijke routes onderzocht. Uit het onderzoek kwam een duidelijke voorkeur naar voren voor de route via het huidige fietspad over de oude spoorbaan van Apeldoorn tot aan Epe. Dit is de Baronnenroute gaan heten.

Op 13 januari 2022 besprak de gemeenteraad dit project. De kritische kanttekeningen van de gemeenteraad gingen met name over de vrees dat aanleg van een brede fietsroute een te grote en negatieve impact zou hebben op het landschap. Dit bleek ook een groot zorgpunt van veel inwoners die in de buurt van de route wonen. Ook werden door de raad vraagtekens gezet bij het hoge prijskaartje dat aan het voorlopig ontwerp bleek te hangen.

Toenmalig wethouder Wim Willems besprak deze punten daarna met de provincie en de gemeente Epe. De provincie bepaalt aan welke eisen een vlotte en veilige route moet voldoen om voor cofinanciering in aanmerking te komen. De wensen zoals geuit in de Apeldoornse gemeenteraad, om een veel soberder en minder breed ontwerp te maken dan toen op tafel lag, bleken niet verenigbaar met de eisen die de provincie stelt aan een volwaardige vlotte en veilige fietsroute (ook wel snelfietsroute genoemd).

Het gevolg was dat het Apeldoornse college de raad voorstelde om de ambitie om de F50 te realiseren los te laten. En om tegelijkertijd in te stemmen met de broodnodige verbetering van de fietsroute naar Epe, op sobere wijze. Met dat voorstel stemde een meerderheid van de gemeenteraad op 24 februari in, hierbij rekening houdend met een aantal uitgangspunten, zoals het veiliger maken van kruispunten, zoveel mogelijk behoud van landschappelijk groen tussen de kruisingen en een beperkte verbreding van de verharding om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Foto Rob Voss

Hans van Gerrevink, fractievertegenwoordiger van het CDA Apeldoorn, is tevreden over het huidige ontwerp van het Spoorfietspad Apeldoorn-Vaassen. En zeker ook dat er nu wellicht een officiële klap kan komen op een dossier dat al ‘vreselijk lang’ speelt. “Er wordt al jarenlang over gesproken, maar nu ligt er een mooi voorstel dat qua ontwerp acceptabel is voor iedereen.”

Voor Van Gerrevink en zijn fractie is de veiligheid op het fietspad topprioriteit. En die is in het geding, want er is geen duidelijke lijn in voorrangskruisingen. Fietsers krijgen er op de meeste kruispunten voorrang, maar op twee niet. Dat is vragen om moeilijkheden, zou je zeggen. Van Gerrevink knikt: “Het is belangrijk dat straks helder wordt aangegeven wie waar voorrang heeft, want het wordt op sommige kruisingen druk, met ook veel zwaar landbouwverkeer dat ook veilig moet kunnen blijven rijden. Ik doe dan ook een appèl op het college goed naar die situatie te kijken. Voor het CDA Apeldoorn is het geen issue of fietsers of auto’s overal voorrang moeten krijgen. Voorrang krijgen is immers geen recht, het is ook de eigen verantwoordelijkheid van verkeersgebruikers om voorzichtig te zijn. Belangrijker is wat volgens de deskundigen op een kruising wenselijk is. Wij als gemeenteraad, een lekenbestuur, kunnen daar niet zelf over oordelen, vind ik, maar moeten dat op basis van de documenten doen.”

Door de jaren heen zijn diverse scenario’s rond de fietsroute de revue gepasseerd. Voor het oorspronkelijke plan, de zogenoemde Baronnenroute (F50) waarover bijna een jaar geleden in de gemeenteraad werd gesproken, was in totaal ongeveer 37 miljoen euro begroot, waarvan de gemeente Apeldoorn 6 à 7 miljoen zou moeten bijdragen. Voor het huidige, versoberde ontwerp is de in de Meerjaren Programma Begroting opgenomen 1,5 miljoen voldoende. “Als CDA Apeldoorn vinden we het fijn dat we dit binnen het beschikbare budget dit jaar kunnen uitvoeren.”

In het huidige ontwerp blijft het landschappelijk groen tussen de kruisingen zoveel mogelijk behouden, zegt de Apeldoornse CDA’er. “De omwonenden van het Spoorfietspad, onder wie de bewoners van De Jagershuizen, zijn blij met dit alternatief, dus kan het wat ons betreft zo doorgang vinden. Dan hebben we, na jarenlang geharrewar, komend najaar eindelijk dat veilige en comfortabele fietspad tussen Apeldoorn en Vaassen.”

Foto Rob Voss

Paul Baart, raadslid voor GroenLinks, is tevreden met het huidige plan van de fietsroute. Ja, ook met de twee kruisingen waarop het autoverkeer voorrang krijgt op de fietsers. “Wij zijn natuurlijk een echte ‘fietspartij’ en liever hadden we gezien dat de rijwielen op álle kruisingen voorrang zouden krijgen. Maar nog liever hadden we gezien dat met name landbouwverkeer, met doorgaans slecht zicht op fietsers, van een fietssnelweg zou worden geweerd.”

Baart vervolgt: “Apeldoorn is de hoofdstad van de Veluwe en we krijgen hier veel vakantiegasten. En er is veel dagelijks fietsverkeer. Allen willen fietsen op een goede, veilige weg, en moeten wat ons betreft altijd voorrang krijgen. Ik vind het daarom werkelijk onbestaanbaar dat de VVD opteert voor voorrang voor auto’s op alle kruisingen. Dat is nu precies wat je niet wil op een fietsroute als deze. Dat is goed beleid en goed beleid is ook gericht op veiligheid. Er zijn nu twee kruisingen waarop de auto voorrang heeft, dat is jammer.”

Wat betreft de verlichting van het fietspad, hebben Baart en GroenLinks een prima oplossing voorhanden. “In het buitengebied zijn er ’s nachts minder verkeersbewegingen dan overdag, en is het niet wenselijk om de hele nacht de verlichting te laten branden. Daarom adviseren wij bewegingssensoren die het licht laten ontbranden wanneer verkeersdeelnemers naderen. Dat is naar onze mening eenvoudig te realiseren en erg kostenbesparend.” Op de fietsroute komen bij de voorrangskruisingen voor fietsers, ook snelheidsbeperkende maatregelen voor het autoverkeer. Dus hoewel het gemotoriseerd verkeer niet van de weg geweerd gaat worden, lijkt het voor de fietsers toch een prettige route te worden. Dat stemt Baart en de partij tevreden.

De suggestie van het CDA Apeldoorn om nog eens externe verkeersdeskundigen in te schakelen voor advisering rond de fietsroute, stuit Baart en GroenLinks tegen de borst. “De gemeente heeft een heel goede verkeersexpert in dienst. In het hele voortraject is er ook steeds naar veiligheid gekeken en dus gaan wij ervan uit dat het plan, zoals dat er nu ligt, een veilige route garandeert voor fietsers. En wanneer de fietsers ervan verzekerd zijn dat ze veilig van het pad gebruik kunnen maken, zul je ook zien dat nog meer mensen er gebruik van gaan maken.”


Wist u dat…?

Wist u dat u de gemeenteraad ook op Twitter en Facebook kunt volgen? Als u ons op Twitter volgt, bent u altijd op de hoogte van de onderwerpen waar de gemeenteraadsleden over vergaderen. Ook kunt u op het Twitteraccount van de gemeenteraad zien waar de raadsfracties schriftelijke vragen over stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Via het Twitteraccount van de gemeenteraad bent u altijd op de hoogte van de laatste besluiten van de gemeenteraad. Volg ons via @raadapeldoorn.

Op Facebook ziet u niet alleen waar de gemeenteraad over vergadert, ook andere activiteiten van de raad komen in beeld, zoals werkbezoeken en het aanbieden van petities. En natuurlijk kunt u op de Facebookpagina altijd reageren in de comments onder de Facebookberichten van de raad. U vindt de Facebookpagina van de Apeldoornse gemeenteraad op www.facebook.com/gemeenteraadapeldoorn.