Stedendriehoek

Procedure IJsselkade en verbreding Oude IJsselbrug van start

ZUTPHEN – Een nieuw ontwikkeld ontwerpbestemmingsplan voor de plannen voor de IJsselkade en de verbreding van de Oude IJsselbrug liggen klaar ter inzage. Op woensdag 30 november is er een inloopavond over deze plannen, zowel voor de IJsselkade als Oude IJsselbrug, inclusief de trap naar de Tichelbeeksewaard. De bijeenkomst staat in het teken van de bestemmingsplanprocedure voor deze projecten van Rivier in de Stad. Tussen 19.00 en 21.00 uur kan iedereen binnenlopen voor uitleg over de procedure in de Stadszaal van het IJsselpaviljoen in Zutphen.

Rivier in de Stad
Met het programma voor het gebied van De Hoven tot de Zutphense binnenstad willen de gemeente en de provincie beide stadsdelen beter met elkaar verbinden. Het gaat om plannen voor de IJsselkade, de uiterwaarden, wegen en pleinen, maar ook voor verkeer en wonen in De Hoven. Allemaal voor een betere beleving van de stad en de rivier en om deze als een geheel te laten functioneren. Bovendien wordt met Rivier in de Stad de link gelegd tussen verleden, heden en toekomst.

De plannen voor de IJsselkade en de verbreding van de Oude IJsselbrug zijn de afgelopen jaren gemaakt in nauw overleg met onder andere bewoners, bedrijven en betrokken partijen zoals Wijkraad De Hoven. Ook zijn er verschillende openbare bijeenkomsten geweest, waar iedereen zijn mening en ideeën kon geven. Deze zijn meegenomen in de ontwerpen en waar nodig en mogelijk zijn de ontwerpen aangepast. Dit leidde tot definitieve ontwerpen die inmiddels klaar lagen. Doordat deze echter niet binnen de huidige bestemmingsplannen in het gebied pasten, is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan, dat nu in procedure gaat. De bijeenkomst op woensdag 30 november staat in het teken van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan, projectplan en watervergunning
De provincie Gelderland speelt een coördinerende rol in de bestemmingsplanprocedure. Er zijn namelijk verschillende besluiten nodig, met verschillende partijen als bevoegd gezag. Het gaat om het bestemmingsplan voor de IJsselkade, verbreding voor voetpad en nieuwe trap bij Oude IJsselbrug (bevoegd gezag gemeente Zutphen), het projectplan Waterwet (bevoegd gezag Waterschap Rijn en IJssel) en de watervergunning (bevoegd gezag Rijkswaterstaat). Waar de stukken te bekijken zijn en hoe een zienswijze kan worden ingediend staat op www.coordinatiegelderland.nl  (onder kopje Zutphen).

Inloopavond over procedure
Iedereen die vragen en opmerkingen heeft of gewoon nieuwsgierig is naar de nieuwe ontwikkelingen rond het bestemmingsplan, projectplan of de watervergunning, is van harte welkom tijdens de inloopavond op 30 november. Tijdens deze avond zijn medewerkers van provincie, gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat aanwezig voor een toelichting op de plannen en de procedure. Na het afronden van de procedure kan naar verwachting in het voorjaar van 2017 de eerste schop in de grond op de IJsselkade. De verbreding van de Oude IJsselbrug staat gepland voor zomer 2017. Informatie over de uitvoering en de planning hiervan volgt begin 2017.