Stedendriehoek

Ingreep rivierverruiming blijft beperkt

ZUTPHEN – De vergraving van de rivier bij de Oude IJsselbrug gaat niet door. Dit hebben gemeente, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel besloten. Wel worden andere maatregelen genomen die voor waterveiligheid zorgen. Zo krijgt de IJssel meer ruimte door aanleg van een trappartij tot in de rivier, tussen het IJsselpaviljoen en de historische kademuur. Samen met maatregelen aan de waterkering en elders in de IJssel blijft de veiligheid gewaarborgd.

Bij hoogwater van de IJssel vormt Zutphen een ‘hydraulisch knelpunt’: een flessenhals. Al vanaf 2012 is de gemeente met de betrokken partijen aan het bekijken hoe de waterstand hier verlaagd kan worden. Een verlaging van de kade aan de oostoever leek hierbij kansrijk en werd opgenomen als onderdeel van het gebiedsprogramma Rivier in de Stad. Kanttekening was wel dat deze vergraving mogelijk zou zorgen voor aanzanding van de rivier, met negatieve effecten voor de scheepvaart. Het daadwerkelijke effect zou uit modelstudies moeten blijken.

 

Kosten en baten
De afgelopen tijd zijn verschillende varianten voor rivierverruiming onderzocht bij de oude IJsselbrug. Uit deze onderzoeken blijkt dat de varianten zorgen voor aanzanding van de IJsselbodem. Daarnaast is een kadeverlaging onder de Oude IJsselbrug technisch ingewikkeld. De investerings- en beheerkosten van de maatregel wegen niet op tegen de maatschappelijke baten. Daarom heeft de gemeente – in overleg met provincie, Rijkswaterstaat en waterschap – de focus verlegd naar beperkte rivierverruiming en investeren in andere maatregelen voor rivierveiligheid. Het resultaat: een verruimingsvariant die uitgaat van de aanleg van een trappartij tussen het IJsselpaviljoen en de historisch kade (onderdeel van de herinrichting van de IJsselkade) en de aanpak van de waterkering tussen de Noorderhaven en Bult van Ketjen naar de nieuwste veiligheidsnormen. De maatregelen komen de kwaliteit van het ontwerp van de IJsselkade ten goede, want het huidige waterwerk en de historische kademuur krijgen er een betere plek in.

Door de trappen anders vorm te geven, daalt de rivierstand in hoogwatersituaties en wordt aanzanding voorkomen. De ruimte voor de scheepvaart wordt logischer en veiliger met voldoende ruimte voor de beroepsscheepsvaart. In overleg met Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland werkt de gemeente Zutphen de plannen nu verder uit. De uitvoering staat gepland voor 2018 en 2019.