Stedendriehoek

Woontorens houden gemoederen bezig

DEVENTER – Ontwikkelcombinatie BPD/LeClerq wil twee woontorens neerpoten in de Raambuurt. Eén van tien lagen en één van zeven, die de plek in zullen nemen van een deel van het huidige Senzora. Er is veel commotie ontstaan over de schimmige procedure die is gevolgd. Het protest zwelt aan.

Wieland Koornstra, raadsopvolger en algemeen bestuurslid van de SP, kookt van woede. “Twee jaar lang is er onder embargo onderhandeld met slechts twee bestuursleden van de Raambuurtvereniging. Een selectie van een selectie dus… Pas veel later toen het plan al op de tafel lag, werden andere bewoners geïnformeerd. Inwoners van Knutteldorp, dat grenst aan de Raambuurt, werden helemaal van de domme gehouden. Zij moesten de plannen vernemen van Raambuurtbewoners. Afgelopen jaar werd een enquête gehouden waaruit blijkt dat zo’n 80% van de geënquêteerden tegen de hoogbouw is.”

‘Onbestaanbaar dat ze dit project er snel doorheen willen jassen’

Hij vervolgt: “Twee derde is bang voor de verkeersdrukte die ontstaat in de kleine buurt, maar er zijn nog méér bezwaren. Zo verdwijnen er panden en bomen op basis van ‘onafhankelijke onderzoeken’. Op mijn vragen krijg ik echter veel onvolledige en/of ontwijkende antwoorden ”, fulmineert de raadsopvolger, die 28 juni met zijn neus in de boter viel toen hij raadslid Kees de Kok verving.

 

Hoogte als grootste bezwaar
Volgens Koornstra, ingenieur/adviseur duurzame energie, was er in 2018 al een handelingsperspectief opgesteld door de gemeente, dat door de raad werd goedgekeurd. “Wat daar níet in stond was de hoogte. Dit staat echter wél in het bestemmingsplan en dat is maximaal elf meter aan het water en achttien meter aan de binnenkant richting stad. De ene woontoren moet zeven lagen hoog worden, de andere tien. Dat is meer dan dertig meter! De hoogte is ook het grootste bezwaar van bewoners van de Raambuurt en Knutteldorp. De schaduwwerking van de woontorens lijkt niet eens serieus onderzocht. Reken er maar op dat het binnenhuisklimaat van veel woningen zal veranderen als er geen zon meer in de woning komt en hoe zit het met het rendement van de zonnepanelen? Er zijn plannen gemaakt waarbij de schoorsteenpunt in de wijk gebruikt is als referentiekader. Wijkt dat in contouren en volume niet heel erg af van een kolossale woontoren? Een van de bewoners is ICT-er. Hij heeft er ook nauwkeurige berekeningen op losgelaten en die geven een heel ander beeld en bevestigen dat de onrust die er nu leeft, een terechte voedingsbodem heeft. Ik vind het totaal onbestaanbaar dat men een project met zo’n enorme impact er zo snel probeert doorheen te jassen.”

Invoering omgevingswet
Woensdagavond 6 juli zou er oorspronkelijk een besluit gevormd worden, maar dat gebeurde niet. Wethouder Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang liet namens burgemeester en wethouders weten in hoofdlijnen tevreden te zijn over het plan, maar wilde op een aantal punten meer duidelijkheid en zekerheid in detaillering en verdere uitwerking. De politiek wil voor het zomerreces een besluit over het masterplan. “Grijsen gaf woensdagavond aan het einde van de alweer niet afgesloten raadstafel aan dat zorgvuldigheid boven snelheid moet komen te staan en vrijdagavond 8 juli hoor ik opeens van de agendacommissie dat er maandagavond 11 juli een extra oordeelvormende raadstafel is ingelast en dat er woensdag 13 juli alsnog besluitvorming moet plaatsvinden. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Ik heb sterk de indruk dat de reden voor de haast van de wethouder en de ontwikkelaar de verwachte invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is, waardoor het plan onuitvoerbaar zou kunnen worden. Waar het mij ook om gaat, is ‘de pretentie’ van formeel correct handelen als excuus, terwijl over de terechte zorgen van bewoners heen wordt gewalst. Het woongenot en welbevinden dus en ook gezondheid en woningwaarde van inwoners wordt opgeofferd aan de wensen van een projectontwikkelaar. Daarbij wordt het vertrouwen in de democratie gesloopt. En dat alleen maar, lijkt het, omdat het plan niet aan de nieuwe wet kan voldoen?”, zegt de man die vorig jaar actief werd voor de SP omdat hij een eerlijk, rechtvaardig en sociaal geluid terug wil brengen in de raad.

Masterplan
In een reactie laat wethouder Grijsen weten: “In Deventer is er veel behoefte aan woningen voor ouderen en jongeren. Een leegstaand fabrieksterrein zoals Senzora biedt ruimte voor nieuwe woningen. Het plan dat door de ontwikkelaars is gemaakt, sluit aan bij de bestaande bebouwing in de Raamstraat, daarna worden de gebouwen wat hoger. Richting de buitengracht zijn meerdere lagen appartementen voorzien. Voor de hoogte van deze appartementen is aansluiting gezocht bij gebouwen met een vergelijkbare hoogte, namelijk het archeologiedepot in de Bergpoortstraat en de beide flats aan het Pothoofd naast de Raambrug (26 en 29 meter vanaf maaiveld). Het masterplan dat door de raad besproken wordt, kent belangrijke uitgangspunten zoals voldoende groen, autoluw, pleinen en groen aan het water, behoud van belangrijke kenmerken van Senzora en 50% betaalbare woningen. Over dit masterplan is door de ontwikkelaars een enquête afgenomen in de Raambuurt, een deel van Knutteldorp en een deel van het Pothoofd. Deze mensen zijn ook uitgenodigd voor een informatieavond in april.”

Aanvaardbaar
Ze vervolgt: “Indien de gemeenteraad het masterplan vaststelt, dan krijgen de ontwikkelaars aandachtspunten mee. Dit geeft de ontwikkelaars de mogelijkheid om met architecten te onderzoeken welke hoogte aanvaardbaar is in deze omgeving en wat het effect is op de omgeving. Daarbij wordt aan de ontwikkelaars gevraagd om de buurt zorgvuldig te informeren over de verdere invulling van het plan. Het plan wordt daarna verder uitgewerkt in een bestemmingsplan, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad is het belangrijk dat omwonenden goed worden gehoord en dat de transformatie van een lege fabriek leidt tot een goed woonklimaat, ook voor de mensen die nu naarstig op zoek zijn naar een passende woning.”