Stedendriehoek

Gemeentelijke regelingennkinderopvang via één centraal punt

DEVENTER – Ouders die gebruik maken van kinderopvang bij kindcentra, hoeven per 1 januari tegemoetkoming in de kosten niet meer zelf aan te vragen bij de gemeente. Kindcentra regelen de betaling straks zelf met de gemeente.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen, maar wel een tegemoetkoming in de kosten nodig hebben, moeten nu bij meerdere gemeentelijke loketten de regelingen aanvragen.
Deventer heeft verschillende gemeentelijke regelingen om kinderopvang voor speciale situaties mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de Sociaal Medische Indicatie, kinderopvang in het kader van Re-integratie, Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) en peuterspelen.
De vier verschillende regelingen werken afzonderlijk goed, maar ouders en kindcentra geven aan dat er verschillende criteria voor gelden, terwijl het om hetzelfde kind gaat. Het is nu soms nog onduidelijk welke regeling van toepassing is, bijvoorbeeld als ouders een inburgeringscursus volgen en het kind een taalachterstand heeft (VVE).

Stevige basis
Het college wil het kindgerichte aanbod blijven verbeteren zodat alle kinderen, ook als zij te maken hebben met een achterstand of een crisissituatie, een stevige basis krijgen voor hun toekomst en goed voorbereid naar school gaan.
Door de vier bestaande regelingen centraal te regelen, worden onduidelijkheden voorkomen en verbetert de toegang. Kinderen en ouders krijgen zo eerder en beter toegang tot noodzakelijke ondersteuning. Dit kan (op termijn) duurdere vormen van (jeugd)zorg voorkomen, maar er vooral voor zorgen dat alle kinderen in Deventer een goede start op de basisschool maken.
Ouders, kindcentra en ook scholen zijn positief over de extra kinderopvang en aandacht die nu geboden kan worden als ouders of kinderen in de knel komen. De hoge resultaten van die extra aandacht kwamen kort geleden ook terug in de monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Extra aandacht
Ook de Onderwijsinspectie noemt in haar eindrapportage het Deventer beleid als een voorbeeld voor anderen. De betrokken wethouders Hartogh Heys en Kolkman zijn trots op de resultaten. “Extra aandacht werkt. Het is goed als we deze positieve resultaten samen kunnen vasthouden: Voorkomen is beter dan genezen.”