Stedendriehoek

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

APELDOORN – Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Voor hulp kunnen deze mensen terecht in de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen.

De Maatschappelijke Opvang zorgt voor dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen en zwerfjongeren. Beschermd Wonen biedt mensen met psychische klachten een beschermde woonomgeving. Deze moet ervoor zorgen dat mensen herstellen, dat ze zich weer kunnen redden. Zo gaan er steeds meer cliënten zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Wat dit betekent en hoe hiermee om te gaan, staat in de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Inwoners van Apeldoorn kunnen hun mening hierover geven tijdens de inspraakperiode tot de kerst.

Verantwoordelijk wethouder Paul Blokhuis (zie foto): “Er komen meer mogelijkheden voor cliënten met psychische en/of verslavingsproblemen die zelfstandig kunnen en willen wonen met begeleiding. Het is noodzakelijk dat we hier heel zorgvuldig mee omgaan, zowel in het belang van de wijkbewoners als van de betrokken, kwetsbare cliënten. Tot voor kort werd vooral gekeken naar wat mensen niet kunnen. Wij willen juist uitgaan van de talenten van mensen. We hebben nu onze visie hierop uitgewerkt. Het is een belangrijk document, dus ik hoop dat veel mensen dit lezen en een inspraakreactie sturen.”

Meer in de wijk
“In de wijken komen meer plekken waar cliënten beschermd kunnen thuis wonen. Dit betekent dat er meer ondersteuning in de wijken aanwezig moet zijn in de vorm van bijvoorbeeld ambulante begeleiders. Ook komen er voorzieningen om cliënten die een terugval krijgen, snel op te kunnen vangen. De gemeente vindt dat de cliënt zelf moet bepalen of de buurt geïnformeerd wordt over zijn of haar komst. We willen ervoor zorgen dat de cliënten zich welkom voelen in de wijk en een sociaal netwerk opbouwen. De maatregelen die worden genomen, moeten problemen voorkomen.”

Werk en financiën
“Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Het liefst met een betaalde baan. Als dat niet haalbaar is wordt gekeken naar vrijwilligerswerk, (arbeidsmatige) dagbesteding, talentplekken of ontmoetingsactiviteiten. Dit geldt dus ook voor de cliënten Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.”

De inspraakperiode loopt tot en met 23 december 2016. De stukken, waaronder een makkelijk leesbare samenvatting, zijn te vinden op www.apeldoorn.nl/transformatie-mobw . Naar verwachting zal de gemeenteraad in het voorjaar een besluit nemen over de Transformatieagenda.